PASTATŲ STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Statinių naudojimas ir priežiūra

Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Daugiau informacijos: http://infostatyba.lt/statini%C5%B3-naudojimas-ir-priezi%C5%ABra/

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas:

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-8 „DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. vasario 23 d. Nr. T1-37

Pasvalys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu bei 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi, Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“,  bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2022 m. sausio 28 d. raštą Nr. SD-22 „Dėl techninės priežiūros tarifo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-8 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 4. Savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalūs tarifai:

Eil. Nr.

Namo dydis*, m2

Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn., be PVM

PVM

21 %

Maksimalus tarifas, Eur/m2/mėn., su PVM

1.

Iki 1000

0,0708

0,0149

0,0857

2.

1001–2000

0,0236

0,0050

0,0286

3.

2001–3000

0,0142

0,0030

0,0172

*daugiabučio gyvenamojo namo dydis, išreikštas namo suminiu butų ir kitų patalpų naudinguoju plotu.“

2. Nustatyti, kad Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka ir taiko tarifus, kurie negali viršyti šio sprendimo 1 punktu patvirtintų techninės priežiūros maksimalių tarifų.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                       Gintautas Gegužinskas

Gyventojus, turinčius klausimų, dėl šio teisės akto įgyvendinimo ar kitų klausimų, maloniai prašome kreiptis UAB „Pasvalio butų ūkis“,  adresu Gėlių g. 5A, Pasvalys. Tel. (8 451) 34 089; el.p. bu@pasvalys.lt

Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“